Oberta la convocatòria 2020 dels Doctorats Industrials

 

S’obre el termini de la convocatòria 2020 dels Doctorats Industrials. L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca que es desenvolupin en el marc estratègic d’una empresa o entitat de l’entorn empresarial (empreses, fundacions, Institucions, ONG, organismes públics, etc) i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’un organisme de recerca (Universitats, Centres de Recerca, Centres Tecnològics i Hospitals Universitaris), en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l’objectiu de fer una tesi doctoral en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

Pots sol·licitar l’ajut en aquest enllaç

Terminis

El proper termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria DI 2020 finalitza el 9 de juny a les 14:00h. Durant els mesos vinents d’octubre i desembre de 2020 hi haurà noves oportunitats per a presentar noves solicituds.

Documentació

La sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat, l’ha de presentar una de les parts que hagin signat el conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte.

En primer lloc, s’ha de descarregar el formulari del web a un disc local. Un cop emplenat s’ha d’ adjuntar a aquest formulari la documentació annexa requerida en pdf, i s’ha d’enviar.

La sol·licitud consta de dues parts:

  1. Formulari
  2. Documentació annexa

El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.

La documentació annexa s’ha d’ajuntar electrònicament al mateix formulari. Està formada pels quatre documents següents, que s’han de tenir preparats en pdf, no sobrepassant els pesos indicats:

  • Certificat acadèmic del doctorand o doctoranda, on consti la nota mitjana del/dels expedient/s en els estudis superiors que donin accés al doctorat, que ha de ser igual o superior a 6,50 sobre 10. Màxim 1 Mb de pes.
  • Document d’admissió al doctorat o de la matrícula de doctorat del doctorand o doctoranda, o el compromís de matrícula. Màxim 1 Mb de pes.
  • Acta de selecció, on consti el llistat de persones candidates entrevistades, com també el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final. Màxim 1 Mb de pes.
  • Conveni de col·laboració convenientment signat per totes les parts o pels representants legals de totes les parts, que contingui els mínims establerts a al convocatòria. Màxim 3 Mb de pes.

Requisists

Per part de l’entorn acadèmic es poden beneficiar d’aquesta convocatòria els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, els centres tecnològics i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

Per part de l’entorn empresarial es poden beneficiar d’aquesta convocatòria, sempre que no siguin organismes de recerca o ens dependents d’aquests:

a) En els projectes DI-COF (cofinançats amb centre de treball a Catalunya), les empreses o entitats de l’entorn empresarial (fundacions, institucions, ONG, organismes públics, etc), excepte les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrial, els organismes de recerca o entitats que en depenguin, els centres adscrits a les universitats, així com els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.

b) En els projectes DI-ESP (ajuts específics), les empreses amb centre de treball a Catalunya o fora de Catalunya.

Les entitats de l’entorn empresarial i l’acadèmic han d’haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament d’un projecte de DI, d’acord amb el procediment de participació en el Pla DI, recollit a la pàgina web doctoratsindustrials.gencat.cat. En aquests projectes hi poden participar altres institucions d’acord amb el que es prevegi al conveni corresponent.

Organismes responsables

Documents

Consulta la RESOLUCIÓ EMC/460/2020, de 18 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de Doctorats Industrials (DI) 2020 (ref. BDNS 496769)

Documentació relacionada:

Contacte

Jesús Ruiz de la Torre jruizdelatorre@gencat.cat Telèfon: 93.310.50.81