Protecció de dades de caràcter personal

 Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per l’AGAUR en els termes següents:

Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat. Delegat de protecció de dades. Microlab Hard – C/ de Santiago Rusiñol, 8, 08750, Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es.

Finalitat. Donar publicitat a la sol·licitud de participació en un projecte de doctorat industrial a la pàgina web del programa Doctorats Industrials, remetre les candidatures que s’hi presentin i, si escau, gestionar l’ajut dins del període establert en la convocatòria de doctorats industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Legitimació. El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al responsable.

Conservació de les dades. Les vostres dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts en el marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable. Drets. En qualsevol moment, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant un escrit, acompanyat de la còpia d’un document oficial que us identifiqui, adreçat a l’AGAUR o al delegat de protecció de dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Destinataris. Departament de Recerca i Universitats, al qual es troba adscrita l’AGAUR, amb l’objectiu d’exercir les funcions de control, avaluació i direcció de la gestió de l’AGAUR. Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari i estigui previst a la convocatòria. Sempre que hi hagi obligació legal.