el pla de doctorats industrials

que es un projecte de doctorat industrial?

modalitats
de projecte

requisits
i procediment

el pla de doctorats industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa pública de la Generalitat de Catalunya, impulsada a finals del 2012, en col·laboració amb el sistema universitari i de recerca català, estretament relacionada amb la formació doctoral, la transferència de coneixement i el desenvolupament de projectes d’R+D+I en col·laboració amb l’entorn socioeconòmic – empreses i institucions. En aquest sentit, durant aquesta dècada, els Doctorats Industrials han impulsat proactivament la recerca estratègica, col·laborativa i aplicada a Catalunya, i amb un retorn cap a la seva societat. 

 • Estratègica, perquè l’entorn socioeconòmic, format per les empreses i institucions, té visió a llarg termini i vol contribuir al desenvolupament econòmic i social del país, afrontant un repte que actualment no té resposta;
 • Col·laborativa, perquè a aquest repte estratègic de l’entorn socioeconòmic se li dona resposta mitjançant la col·laboració amb una universitat o centre de recerca, posant a disposició el seu coneixement i les infraestructures de l’entorn acadèmic;
 • Aplicada, perquè és una recerca propera a les necessitats actuals o futures de la societat, i és per això que, en darrer terme, té un retorn cap a la societat que la forma. 

El Pla de Doctorats Industrials té com a element essencial el projecte de doctorat industrial: un projecte de recerca estratègic d’una empresa o institució que s’haurà de desenvolupar en col·laboració amb una universitat o centre de recerca català, i que esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand o doctoranda adquirir la formació que li permetrà iniciar la carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic. Aquests projectes tenen com a objectiu donar resposta als reptes que el teixit socioeconòmic ha identificat com a estratègics per als pròxims anys i que requereixen el coneixement expert i especialitzat dels grups de recerca per poder-los afrontar amb garanties d’èxit.

Les doctorandes i doctorands industrials, futures doctores i doctors industrials, actuen, doncs, com a ponts de transferència de coneixement, contribuint a estrènyer les relacions entre ambdós entorns, el socioeconòmic i l’acadèmic. Aquestes persones, gràcies a la formació i experiència acumulada durant el projecte de recerca i formació doctoral, són les que esdevindran clau – en altres paraules, esdevindran un actiu estratègic necessari – per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

Pla de tothom i per a tothom

El Pla de Doctorats Industrials és un Pla de tothom i per a tothom, un Pla que vol contribuir a donar resposta a tot un seguit de reptes al voltant dels quals s’estan posant les bases de la recerca del present i, sobretot, del futur; i en vol ser un dels instruments més útils i destacats al servei del sistema universitari i de recerca de Catalunya i de les seves empreses i institucions.
Reprodueix vídeo

¿que és un doctorat industrial?

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el doctorand o doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i que és objecte d’una tesi doctoral.

Els doctors i doctores industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.

L’objectiu del Pla de Doctorats Industrials és contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors i doctores en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

modalitats de projecte

ajut cofinançat (DI-COF)

El centre de treball de l’entorn empresarial ha d’estar a Catalunya.  Requereix dedicació en exclusiva del doctorand/a al projecte de recerca.

Ajut Específic (DI-ESP)​

El centre de treball de l’entorn empresarial pot estar ubicat a Catalunya o no. No requereix dedicació en exclusiva del doctorand/a al projecte de recerca.

EN LES DUES MODALITATS:

Són elegibles:

 • Les empreses privades i les societats mercantils públiques pertanyents o vinculades al sector públic.
 • Les fundacions i associacions sense afany de lucre, les entitats pertanyents al sector públic local, autonòmic o central, els consorcis amb participació pública majoritària i els ajuntaments.
 • Entitats del Sector públic de la Generalitat de Catalunya, en la modalitat d’ajut específic.

S’exclouen:

 • Els organismes de recerca i els seus ens dependents.
 • Els centres adscrits a les universitats.

requisits

empreses i institucions

 • L’empresa o institució ha de designar una persona responsable del projecte de doctorat industrial, que ha de disposar de la formació i experiència suficient per a la correcta supervisió del doctorand o doctoranda.
 • L’empresa o institució ha de contractar laboralment al doctorand o doctoranda, segons la legislació laboral vigent, amb una retribució bruta mínima de 22.000 euros bruts anuals i les quotes patronals corresponents.

Entorn acadèmic (universitats i centres de recerca)

 • El director o directora de tesi ha de ser membre d’un grup de recerca reconegut vigent per la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

Futurs estudiants de doctorat industrial

 • Complir amb el perfil definit per les parts del projecte (formació acadèmica, experiència professional, coneixement d’idiomes i altres requisits).
 • Nota mitjana ponderada dels estudis que donen accés al doctorat, segons la legislació vigent, igual o superior a 6,50.

procediment

empreses i institucions

 1. Descarrega el formulari de proposta de projecte i omple tota la informació relativa a les parts participants en el projecte, així com el perfil requerit del candidat o candidata.
 2. Envia’l, tan signat digitalment com en format editable (sense signatures), a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat
 3. L’equip del Pla DI el publicarà a l’apartat Projectes del web durant un període mínim de 5 dies hàbils per a la recepció de candidatures de persones interessades. Transcorregut aquest termini, les parts implicades heu de demanar el tancament del període de recepció de candidatures. Caldrà que les parts valorin totes les candidatures rebudes.
 4. Sol·licita l’ajut a un projecte de doctorat industrial a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya en un dels períodes vigents de la convocatòria activa. Caldrà presentar el formulari normalitzat que trobaràs al tràmit, seguint els passos indicats al tràmit, al qual s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
  • Conveni de col·laboració, que ha d’incloure, com a mínim, les clàusules definides en les bases reguladores de l’ajut.
  • Acta de selecció, en format lliure i consti la llista de les persones candidates entrevistades, així com el resum o els criteris de selecció emprats per a la decisió final.
  • Document d’admissió al programa de doctorat de la persona candidata seleccionada.
  • Certificats acadèmics personals de la persona candidata seleccionada dels estudis universitaris que li donin accés al doctorat d’acord amb la normativa vigent.
 5. En cas de resolució favorable de la sol·licitud, acceptar l’ajut d’acord amb el que s’estableix en les bases reguladores de l’ajut (base 16).

PERSONES CANDIDATES A PROJECTES DI

 1. Consulta les propostes de projectes de doctorat industrial disponibles al web. Podeu filtrar-les per universitat, empresa o institució i àmbit de coneixement. 
 2. Descarrega el document PDF de la proposta de projecte de doctorat industrial escollit, emplena les dues darreres pàgines amb les teves dades, perfil i carta de motivació i signa electrònicament. 
 3. Presenta la teva candidatura enviant el document signat electrònicament a l’adreça electrònica doctorats.industrials.recerca@gencat.cat (no és necessari adjuntar el CV ni cap altra documentació addicional).
 4. Rebuda la candidatura, l’equip del Pla de Doctorats Industrials l’enviarà al responsable del projecte a l’empresa o institució i a l’investigador/a per a la seva valoració. 
 5. El procés de selecció, en tot cas, el realitza l’empresa o institució i la universitat o centre de recerca. Qualsevol comunicació o actualització la rebreu directament de les parts implicades en el projecte.

ET POT INTERESSAR​

avantatges

recursos de formació transversal