Descripció del projecte

1. Planificador
Actualment el responsable de producció d’una planta organitza/planifica les produccions, tenint en compte 2 o 3 aspectes això fa que tinguem molts de temps morts.
El més normal és que les línies de produccions dels nostres clients no siguin independents i que hi hagi una forta relació entre elles. Dit d’una altre forma per produir un producte necessiten unes 40 matèries primes i cadascuna pot passar per unes 5 línies prèviament. Això fa que la planificació sigui molt important per poder reduir els temps morts i augmentar la producció.
Volem crear una planificador que faci la seva feina de planificació en base a les comandes de venda o necessitats de producció, però que també tingui en compte diferents variables de procés (capacitat productiva, capacitat de magatzematge, velocitat de producció, estats dels recursos, reducció contaminacions, reducció canvi de formats, màxima eficiència, cash flow …)
Es tracta de crear una planificador de processos que també tingui en compte las característiques i necessitats de les unitats productives.

2. Sequenciador
Un cop tenim una ordre de treball en procés, en alguns casos tenim que portar un producte d’un dipòsit a un equip o viceversa. Aquesta operació es fa activant o desactivant motors i vàlvules, el problema és que hi ha moltes combinacions. És tracta de fer un seqüenciador que indiqui al PLC quins elements té que arrancar i en quin ordre.

3. Golden batch
Hi ha moltes fonts de variació en un procés per lots a partir de variacions de matèries primeres (humitat, proteïnes, grassa…), diferents durades del lot, condicions ambientals canviants, serveis públics fluctuants… Simplement automatitzar el procés de lots replicant tots els aspectes de la recepta del Golden batch no sempre ens proporcionarà nous lots amb un rendiment similar al del Golden batch. Això és deu al fet que no s’aborden altres fonts claus de variació, com ara els canvis en la qualitat de les matèries primeres.
L’objectiu és que, en base tota aquesta informació crear el Golden batch de cada línia o procés, el que ens ha de permetre adaptar el procés i el seu comportament tenint en compte models de comportament de variables latents. Es tracta de que el sistema, seguint el progrés de cada lot nou, faci petites correccions a l’operació estàndard en alguns punts crítics de decisió, per tal de poder maximitzar el rendiment i assegurar la qualitat.

4. Virtual assistant
L’objectiu és implementar una capa més en interfície HMI/MES que sigui passar d’ajudar i formar al operadors per les seves operacions. Aquest assistent ha de permetre que qualsevol operador amb una mínima formació pugui operar la planta sense cap problema. La idea és que ajudi a simplificar la creació de ordre de treball, regularització d’existències….MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat