Aigües de Barcelona inverteix en projectes d’R+D+i que tindran un impacte més enllà del seu compte de resultats

Document ORIGINAL – http://www.aiguesdebarcelona.cat/ – 07/11/2017

Memòria d'Innovació, Informe 2016 (Extracte de la pàgina 19)

JORDI ALBA Cap de projectes del Pla de Doctorats Industrials (Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya)

“El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Cata- lunya e?s una iniciativa per potenciar la transfere?ncia de co- neixement entre els entorns empresarials i acade?mics i per crear ponts estables de col·laboracio? entre ambdo?s entorns, afavorint que aquest ecosistema col·laboratiu reverteixi en el desenvolupament econo?mic i social de Catalunya. En aquest sentit, per aconseguir aquest pas e?s necessa?ria la con anc?a del teixit empresarial i productiu del nostre territori, i valorem molt positivament la con anc?a dipositada per Aigu?es de Barcelona, des de la primera edicio?, en aquesta iniciativa. Aigu?es de Barcelona no nome?s inverteix en el capital huma? de les nostres universitats, creant llocs de treballs atractius i que ofereixen un repte formatiu i profes- sional substancial, sino? que tambe? inverteix en projectes d’R+D+I que tindran un impacte me?s enlla? del seu compte de resultats, un impacte en la qualitat i en la sostenibilitat de la seva cartera de serveis i infraestructures.” 

Aigu?es de Barcelona, que durant 2016 ha comptat amb quatre doctorats industrials que han fet les seves tesis doctorals dins la Companyia, i tutoritzats per professio- nals de ma?xim nivell, aposta clarament per aquesta col·la- boracio? publico-privada, que permet posar en valor el talent acade?mic i investigador, amb altres compete?ncies te?cniques i habilitats de gestio?. 
 

  • ARNAU TRIADU? (Estudi de la dina?mica del transport de dilucions salines d’alta concentracio? en canonades a pressio?).
  • MARC VERA (Me?todes d’avaluacio? de l’embrutiment i la integritat en membranes emprades per al tractament d’aigu?es (ExIMA).
  • ADRIA? RUBIROLA (Compostos orga?nics regulats en la Directiva Marc de l’Ai- gua: prese?ncia en aigu?es residuals, super cials i potables).
  • DIEGO GARCI?A (Contribution to Big Data Analytics in Water Network).