Descripción del proyecto

Aigües de Mataró SA (AMSA) gestiona els recursos hídrics de la ciutat de Mataró. El subministrament actual té dues vies de captació: el 80% gràcies a la xarxa en alta d’aigües Ter-Llobregat i el 20% restant per part de pous i mines d’aigua. Hi ha un total de 39 captacions d’aigua subterrània. Malgrat que la demanda actual queda satisfeta, la ciutat té un repte de subministrament a mitjà i llarg termini. Aquest repte es sustenta en tres problemàtiques diferents: el creixement urbanístic, els efectes del canvi climàtic i la reducció a mitjà termini de la quantitat de l’aigua de la xarxa en alta d’aigües Ter-Llobregat. Per tant, AMSA busca aprofundir en el coneixement dels recursos locals, principalment aigües subterrànies, per tal de garantir la disponibilitat d’aquestes en quantitat i qualitat i evitar un possible problema d’abastament en un futur.

Donat que els coneixements dels sistemes aqüífers d’interès són limitats es plantegen un sortit de mesures per millorar el coneixement hidrogeològic de la zona d’interès així com per augmentar la disponibilitat de recursos hídrics.

La primera mesura consisteix en una millora del model conceptual, conformat per: un estudi geològic estructural; per conèixer les zones de recàrrega. Per definir els recursos hídrics subterranis disponibles es proposa la utilització de mètodes de geofísica d’exploració i caracteritzac. Aquests mètodes de geofísica son no invasius per no alterar el medi ambient de l’aqüífer. Addicionalment, es suggereixen diverses campanyes de mostreig, en època seca i humida, incloent-hi dades hidroquímiques i isotòpiques; que ajudaran a la comprensió de la dinàmica del sistema i els processos hidroquímics implicats.

La segona mesura consisteix en l’actualització del model de l’aqüífer de la riera d’Argentona. L’últim model vàlid és un model 2D del període 2007-2012, i no simula correctament els períodes humits. Com a part de les tasques també s’ampliaria l’àrea modelitzada a la zona fins a la Riera de Sant Simó. Aquest model s’aprofitaria d’un model ja realitzat pel Grup d’Hidrologia Subterrània de la part sur del Maresme en estat estacionari. El model resultant té l’objectiu de ser més robust i resilient. L’última mesura, pretén investigar sobre les actuacions necessàries per augmentar el recurs hídric disponible, millorant tant la quantitat com la qualitat de l’aigua, ja que un dels gran limitant en lautilizació del recurs local són les altes concentracions de nitrats. Les propostes inclouen: la recàrrega artificial d’aqüífers amb aigües residuals tractades; concretament, un procés de renaturalització de les aigües residuals mitjançant el tractament d’aqüífers-sól induint biodesnitrificació a l’aqüífer (augment de quantitat amb millora de qualitat). Una altra opció és valorar la recàrrega artificial d’aqüífers amb aigües d’avingudes. En aquest cas, hi ha dues propostes d’investigació disponibles: la captació de l’escolament en zones urbanitzades de la part mitjana de la riera d’Argentona i la captació de l’escolament de petites rieres/rases de la part alta de la conca de la riera d’Argentona. Per acabar, la prospecció de noves fonts d’aigua dins de l’àrea d’interès, ja que per context geològic es considera que potencialment hi ha sistemes aqüífers més profunds a la zona costanera que actualment no s’han caracteritzat. El projecte involucra a quatre entitats: Aigües de Mataró, SA (AMSA); societat de dret privat amb capital íntegrament de l’ajuntament de Mataró, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); com a institució acadèmica, en particular el Grup d’Hidrologia Subterrània (GHS) que està vinculat al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); com a entitat col·laboradora en la investigació.MÁS INFORMACIÓN

Si te interesa la oferta, llena el pdf con tus datos y envía ́l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat