Project Description

El diòxid de carboni (CO₂) produït per la crema de combustibles fòssils encara s’allibera majoritàriament a l’atmosfera, i l’augment de la seva concentració és responsable de l’escalfament global al món. Fins a la data, s’han investigat moltes tecnologies per reduir la concentració de CO₂ en el medi ambient, però cap tecnologia ha tingut èxits importants. La captació efectiva de CO2 és una de les màximes prioritats globals per reduir els impactes de l’escalfament al nostre sistema climàtic i al medi natural.

Actualment, hi ha diverses estratègies com pre-combustió o post-combustió i nombroses tecnologies, com per exemple, adsorció i separació de membrana, que són explorades per frenar les emissions de CO₂.

El projecte de recerca que s’exposa utilitzarà l’àmplia experiència de grup MEMTEC per tal de desenvolupar membranes específiques per separar el CO2 atmosfèric de la resta de gasos de l’aire, i absorbir-lo mitjançant una reacció química.

Aquest mecanisme de separació-absorció haurà de ser després implementat tècnicament en el disseny d’un dispositiu captador.
Per tant, el dispositu inclourà les membranes desenvolupades, i els elements necessaris per tal que la reacció química d’absorció es desenvolupi de forma contínua.
L’objectiu final del projecte és construir un prototipus funcional del dispositu captador per poder demostrar la seva eficàcia.MORE INFORMATION

If you are interested in the offer, fill in the pdf with your details and send it to doctorats.industrials.recerca@gencat.cat