Descripció del projecte

Els connectors de subestació són elements clau en els sistemes de transmissió, ja que permeten proporcionar un camí elèctric continu de baixa impedància entre conductors elèctrics o busbars. Per tant, són elements clau de les subestacions, jugant un paper crític en la seva fiabilitat i eficiència, ja que els connectors fallits poden provocar afectacions importants en tota la subestació, provocant conseqüències catastròfiques i costos econòmics enormes. Aquests efectes es poden reduir considerablement si es fa un seguiment continuat de l’estat del connector per tal de preveure l’avaria amb antelació, aplicant un pla de manteniment predictiu.

Actualment, les xarxes de sensors sense fils s’estan desenvolupant a tot el món. Es poden aplicar per al control en temps real de diferents paràmetres a les xarxes elèctriques existents, per tal que aquestes siguin més controlables i fiables. Entre els paràmetres mesurats hi juga un paper fonamental el corrent elèctric. S’ha demostrat que aquest enfocament permet millorar dràsticament la fiabilitat i la disponibilitat del sistema elèctric, avaluant en temps real l’estat de salut dels elements vitals. D’aquesta manera, es poden diagnosticar símptomes d’avaria precoç, alhora que es poden aplicar mesures adequades per preveure una degradació addicional i així aplicar eines de manteniment predictiu.

és imprescindible disposar de dades en temps real per poder determinar l’estat de salut dels connectors de subestació i així poder aplicar plans eficaços de manteniment predictiu així com poder avaluar la vida útil que els queda.

Aquest doctorat industrial s’emmarca dins del projecte SmartConnector, que es basa en la integració de sensors en connectors d’alta tensió per a subestacions, cosa que permet obtenir dades específiques en temps real, com temperatura, vibracions o corrent elèctric, integrant un sistema d’energy harvesting, amb capacitat de transmissió de dades sense fils al núvol. Una vegada aquestes dades es troben al núvol, es processen mitjançant algoritmes específics per determinar l’estat de salut del connector així com la seva vida útil restant.

Aquest nou concepte de connector intel·ligent està dissenyat per respondre al mercat de subestacions elèctriques digitals i al manteniment predictiu, en línia amb conceptes com Smart Grid, Internet of Things o WSN (Wireless Sensor Nodes).

L’objectiu d’aquest projecte de Doctorat Industrial consisteix en realitzar les modificacions necessàries així com les proves de camp requerides per poder industrialitzar el prototip de SmartConnector desenvolupat en un projecte previ, així com deixar a punt i validar el algoritmes basats en tècniques de big-data per diagnosticar l’estat i la vida útil del connector.