MA-DHC – Desenvolupament d’eines per la modelització i avaluació de xarxes de calefacció i refrigeració urbanes eficients basades amb energia geotèrmica i recolzades amb altres fonts renovables.

Introducció:

La climatització del sector residencial a la Unió Europea (EU) + RU representa de mitjana el 64 % del consum d’aquest sector, i aquest representa una quarta part del consum d’energia i genera una quinta part de les emissions de gases efecte hivernacle en l’any 2017 a l’EU + RU (IMF, 2020).
Per tal de poder assolir els compromisos de descarbonització pels anys 2030 i 2050 adquirits a partir de “Action Climate” de l’EU, s’ha de promoure en aquest sector un augment de la seva eficiència energètica i un massiu ús de les energies renovables. D’altra banda, els efectes del canvi climàtic també està propiciant un augment progressiu de les necessitats de refrigeració en el parc d’edificis, sobretot en els països mediterranis i climes temperats.

La tecnologia que Europa està impulsant amb més força per assolir els objectius de descarbonització i lluita contra el canvi climàtic són les xarxes urbanes intel·ligents, flexibles i optimitzades de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària (District Heating and Cooling-DHC) de quarta i cinquena generació (4GDHC i 5GDHC), a partir de fonts exclusivament locals i 100 % renovables, sobretot amb tecnologies eficients com la bomba de calor geotèrmica. L’energia geotèrmica es pot combinar perfectament mitjançant sistemes híbrids amb altres renovables elèctriques i tèrmiques (solar fotovoltaica, tèrmica solar, etc.) i d’altres tecnologies com son els sistemes d’emmagatzematge tèrmic en el subsol.

Per valorar l’ús dels recursos geotèrmics i la seva aplicació en xarxes de climatització eficients de fred i calor, és necessari desenvolupar eines que facilitin als tècnics avaluadors un ràpid procés de modelització en les fases preliminars d’estudis i projectes, per així facilitar la presa de decisions cara a integrar-les en els plans i programes de sostenibilitat i energia en àrees urbanes.

Objectiu del projecte:

El projecte d’investigació que es proposa per realitzar un doctorat en el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, pretén d’una banda desenvolupar noves tècniques de modelització i simulació per l’avaluació de xarxes de districte de refrigeració i calefacció de quarta i cinquena generació (4GDHC i 5GDHC) amb recursos geotèrmics de molt baixa entalpia complementats amb altres energies renovables, i d’altre, generar nous productes i serveis per ajudar a la pressa de decisions en quant a la seva implantació a Catalunya en els àmbits de la sostenibilitat urbana. Les noves eines es basaran en la integració de les dades geotèrmiques disponibles i elaborades per part de l’ICGC.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.sur@gencat.cat