Descripció del projecte

L’objecte del projecte consisteix en l’anàlisi crítica de la protecció penal de la biodiversitat en un context de crisi ambiental. La pèrdua de biodiversitat pot produir-se per diferents raons però, com és àmpliament conegut, des de la revolució industrial, les causes més importants tenen origen en l’activitat humana: la contaminació, la sobreexplotació de les espècies, la proliferació d’espècies invasores, el canvi climàtic i, molt significativament, la modificació dels usos del sòl i dels rius, incloent-hi l’agricultura intensiva, la desertificació, la degradació dels hàbitats i la desforestació.

El fet que les causes de la pèrdua de biodiversitat siguin fonamentalment d’origen antròpic, així com la diversa escala (local, regional, global) i naturalesa dels seus impactes (ambiental, social, política i econòmica), exigeix una revisió i millora de la protecció, a tots els nivells, de la vida silvestre, els boscos, els oceans i l’equilibri dels sistemes naturals. Dissenyar polítiques i adoptar mesures que abordin de manera integral la pèrdua de biodiversitat i l’emergència climàtica, es considera avui essencial.

A nivell internacional i de la UE s’avança en aquesta línia amb l’establiment d’un marc jurídic que vol ser cada vegada més exigent en matèria de protecció de la biodiversitat. En son exemple la propera aprovació del Marc Mundial per a la Biodiversitat Post 2020 per part de la Conferència de les Parts del Conveni de Nacions Unides sobre Diversitat Biològica, el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat per a 2030 o la recent proposta de Reglament Europeu sobre la restauració de la Natura, entre d’altres instruments. A nivell de l’estat espanyol, com a instrument específic es treballa en el Pla Estratègic del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat a 2030, que ha de ser la millora i actualització del Pla Estratègic 2011-2017. A nivell català, des de 2018 comptem amb l’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya 2030 que té com a objectiu frenar la pèrdua de biodiversitat, restaurar els ecosistemes degradats i integrar la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en les polítiques sectorials amb responsabilitat dels sectors públics i privats implicats.

Malgrat aquest context polític i regulatiu que posa èmfasi en la conservació i la restauració dels ecosistemes, la tutela penal de la biodiversitat i el medi ambient no respon avui a la necessitat d’abordar de manera integral la pèrdua de biodiversitat, la degradació dels ecosistemes i l’emergència climàtica. Una revisió de la resposta penal a la crisi ambiental ha de posar avui a la biodiversitat en el centre d’atenció, tenint en compte la necessària protecció dels seus tres nivells: la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels ecosistemes, segons la definició donada per l’article 2 del Conveni de Nacions Unides sobre Diversitat Biològica de 1992. Des de la perspectiva de la biodiversitat, objecte de revisió crítica ha de ser-ho un conjunt ampli de delictes que, de manera directa o indirecta, es vinculen al col·lapse d’aquesta, però també, molt significativament, la conceptualització de la reparació del dany en aquests delictes, així com la revisió o reformulació dels diversos instruments adreçats a fer-la efectiva (sistema de sancions, justícia restaurativa).MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat