Descripció del projecte

L’objecte del projecte de recerca consisteix en l’estudi del paper de l’hidrogen en el marc de la transició ecològica i dels aspectes jurídics ambientals relacionats amb la implantació a gran escala d’aquest vector energètic a la Unió Europea, Espanya i Catalunya. L’àmbit d’estudi té un interès
fonamental, tenint en compte la importància que des de la Unió Europea i Espanya s’està donant a l’hidrogen per aconseguir la descarbonització del
model productiu i de consum.
L’hidrogen proporciona un ampli ventall d’opcions per a la seva aplicació en diferents usos finals, especialment en mobilitat, mitjançant l’ús de piles
de combustible, i dins de la indústria, particularment en aquells sectors “difícils de descarbonitzar”. Pel que fa a les seves aplicacions energètiques,
l’hidrogen té un important potencial futur per als processos de calor de mitjana i alta temperatura. No obstant això, actualment, el marc normatiu de
l’hidrogen es troba en desenvolupament. Serà necessari revisar i adaptar la regulació inherent al mercat i la normativa sobre transport i distribució; a més, caldrà prestar especial atenció als requisits administratius per a la instal·lació d’hidrogeneres, per a la tramitació de l’operació i execució
d’instal·lacions de producció d’hidrogen verd a petita escala, en l’àmbit de sector residencial i terciari, per tal de facilitar la instal·lació descentralitzada de petites instal·lacions de producció renovable d’electricitat, així com permetre la producció d’hidrogen en sòls diferents dels industrials.
Ha d’ésser objecte d’estudi el marc normatiu existent i en desenvolupament per identificar en quins aspectes es podria completar i millorar per, d’una banda, permetre la producció, la distribució, el transport i l’emmagatzematge de l’hidrogen i, d’altra, per garantir que l’aposta per l’hidrogen
contribueix a un canvi real del model energètic, i, en definitiva, a complir els objectius climàtics sense posar en risc una més àmplia i complexa
transició ecològica sostenible. Així, s’ha d’estudiar el tractament de l’hidrogen per part de la normativa i instruments de planificació estratègica de la
Unió Europea, Espanya, Catalunya i dels ens locals, per tal de comprendre quin és el context regulatori que promou llur ús, de quina manera
s’afavoreix la cadena de valor de l’hidrogen, i quins són els principals obstacles normatius per a la implantació de projectes de la cadena de valor de
l’hidrogen. I també s’han d’analitzar els instruments d’intervenció ambiental a fi de garantir que les diferents activitats que comprens la cadena de
valor de l’hidrogen no comprometin la protecció ambiental i s’assegurin criteris de sostenibilitat.

Amb aquest projecte es pretén impulsar la qualitat del coneixement d’aquest despatx en l’àmbit de l’hidrogen, per tal de poder oferir un servei de
qualitat a empreses que desitgin dur a terme projectes en aquest àmbit, així com prestar assessorament i assistència jurídica a les Administracions
públiques encarregades de desenvolupar la seva regulació en els propers anys, atesa la importància d’aquest vector energètic per aconseguir la
neutralitat climàtica no més enllà de 2050, en virtut de les estratègies de l’hidrogen de la Unió Europea i d’Espanya, així com d’acord amb el nou
paquet de mesures “Fit for 55” aprovat per la Comissió Europea el 14 de juliol de 2021. Finalment, cal assenyalar que aquest projecte és coherent
amb el que indica el Dictamen del Comitè Europeu de les Regions, de l’1 de juliol de 2020, titulat “Cap a un full de ruta per a un hidrogen net –
contribució dels ens locals i regionals a una Europa climàticament neutra “, en el qual s’anima els Estats membres i els ens locals i regionals a
promoure, com a part de les seves competències en matèria d’ensenyament superior i formació professional, la formació de professionals i
investigadors qualificats al llarg de la cadena de valor de l’hidrogen verd, així com l’establiment i millora de serveis d’assessorament adequats, en
particular, per a les petites i mitjanes empreses innovadores. I també amb el Full de Ruta de l’hidrogen, que inclou com a una de les oportunitats per
a Espanya la de potenciar la investigació, amb la finalitat de potenciar el lideratge de les empreses i indústries espanyoles de l’economia de
l’hidrogen tant en l’àmbit tecnològic com en possibles solucions a la gestió de qualsevol de les etapes de la cadena de valor de l’hidrogen; i
l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que inclou entre les seves línies estratègiques l’aplicació de l’hidrogen
renovable a la indústria i com a recurs per al canvi climàtic i la descarbonització.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat