Descripció del projecte

Aquest projecte es dirigeix a conèixer si l’aplicació d’una metodologia que consisteix en l’ús de mesures ambientals i d’estructuració físico-temporal pot contribuir a la disminució de les conductes desadaptades de persones adultes amb discapacitat intel·lectual (DI) i necessitat de suport generalitzat que són ateses en el servei residencial i de centre Montserrat Betriu, gestionat per la Fundació Vallparadís del Grup Mútua Terrassa. Les conductes desadaptades i/o les alteracions de conducta estan presents habitualment en les persones amb aquest perfil, i representen un problema tant per la gravetat com per la freqüència i repercussió d’aquestes conductes en el seu entorn. Determinar l’efectivitat d’aquesta intervenció en l’àmbit assistencial i social té rellevància científica en tant que no ha estat avaluada prèviament en aquesta població (persones adultes amb DI en un entorn residencial), i és d’interès per al sector perquè és innovadora. L’anàlisi dels efectes que té en el dia a dia de les persones destinatàries pot facilitar un paradigma emergent sota el qual encabir el nou model d’intervenció especialitzada.

Amb l’objectiu de determinar l’efectivitat de l’aplicació d’aquesta intervenció en la reducció de les conductes desadaptades i dels trastorns de conducta, s’utilitzarà un disseny quasi-experimental amb mesures pre-test i post-test. El projecte consta de les fases següents, amb les corresponents tasques associades:

FASE 1: • Selecció de la població objecte d’estudi • Administració del primer pre-test i recollida de dades
FASE 2: • Creació de l’equip d’implementació i formació dels professionals • Disseny dels ítems d’implantació • Elaboració dels materials i reestructuració física
FASE 3: • Administració del segon pre-test i recollida de dades • Registre videogràfic i anàlisi de dinàmiques prèvies a la implantació
FASE 4: • Implantació de la metodologia: dinàmiques, materials, equipaments • Abordatge dels ítems d’implantació, replantejament si cal • Integració de la metodologia en l’organització diària
FASE 5 (continuació amb la metodologia): • Administració del primer post-test i recollida de dades • Registre videogràfic i anàlisi de dinàmiques amb la nova metodologia
FASE 6 • Assimilació i consolidació de l’ús de la metodologia • Administració del segon post-test i recollida de dades • Registre videogràfic i anàlisi de dinàmiques amb l’ús de la metodologia consolidada
FASE 7 • Anàlisi de les dades i conclusió
FASE 8 • Presentació de resultats

Els instruments proposats per a la recollida de dades són: Escales Vineland de Conducta Adaptativa‐2a edició (Vineland Adaptive Behavior Scales‐2nd Edition, VABS) (Sparrow, Cicchetti i Bala, 2005); Inventari per a la Planificació de Serveis i Programació Individual ICAP (Bruininks et al., 1990); Anàlisi A-B-C de trastorns de conducta (antecedent-conducta-conseqüència); Registre d’Alteració de Conducta i presència de conductes desadaptades; i Registre d’administració de tractaments farmacològics de rescat.

De les 34 persones ateses als serveis de la residència i centre de dia Montserrat Betriu, s’estima que aproximadament entre 20 i 25 persones compliran els criteris d’inclusió a l’estudi.

Per determinar l’eficàcia d’aquesta metodologia, el resultat esperat és la reducció d’un 20% de les conductes desadaptades i/o trastorns de conducta, i aconseguir que el 80% dels ítems d’implantació plantejats tinguin efectes directes en el dia a dia de les persones.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat