Descripció del projecte

La Directiva (EU) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019, coneguda com la Directiva dels plàstics d’un sol ús, té per objectiu prevenir o reduir l’impacte d’alguns productes plàstics d’un sol ús sobre el medi ambient, així com promoure la transició cap a una economia circular mitjançant models de negoci, productes i materials innovadors i sostenibles. La Directiva, posa especial èmfasi en la prohibició de certs productes plàstics, així com en la necessitat de que els governs dels països de la Unió Europea fomentin la responsabilitat ampliada del productor, sota el principi de “qui contamina paga”. Tanmateix, les diferents estratègies catalanes (Catalunya Circular i Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030), espanyoles (España Circular i Estrategia española de Bioeconomía – Horizonte 2030), europees (EU Circular Economy Action Plan i Bioeconomy Strategy) o inclús a nivell mundial, com són els Objectius de Desenvolupament Sostenibles, estan promovent aquesta revolució mediambiental.

L’objectiu de Noel Alimentària és situar-se en una posició capdavantera en el desenvolupament i utilització d’embalatges sostenibles, lliures de plàstics derivats del petroli, que ofereixin unes característiques iguals o superiors a les dels embalatges plàstics. Concretament, dins del seu pla estratègic, pretén substituir 3 milions de safates de plàstic durant l’any 2021, quantitat que espera incrementar fins a 10 milions l’any 2022.

En aquest sentit, l’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’embalatges de paper i/o cel·lulosa emmotllada de mig-alt gramatge amb capacitat de proporcionar barrera a gasos i líquids, així com oferir les característiques estructurals i l’aptitud al contacte alimentari requerides.

El projecte s’iniciarà amb la caracterització completa dels productes que actualment utilitza Noel Alimentària per definir els requeriments mínims en quant a propietats barrera (oxigen i vapor d’aigua), superficials (resistència a l’oli/greix i a l’aigua) i físico-mecàniques (resistència a la torsió, esquinçament, tracció, impacte, porositat, etc.). Posteriorment, s’avaluaran diferents polímers bio-basats i biodegradables, amb especial èmfasi en polisacàrids (nanocel·lulosa, midó termoplàstic, pullulan, etc.), per ser incorporats en forma de recobriment de base aquosa en papers i productes de cel·lulosa emmotllada, que podran ser d’origen verge, però també reciclat. El desenvolupament de materials es contemplarà en forma de monocapa i multicapa, en funció de les característiques desitjades i la compatibilitat de característiques. Tanmateix, el principal repte serà l’adequació de les viscositats de les formulacions de recobriment, que caldrà ajustar-les perquè es puguin processar amb la infraestructura existent. D’altra banda, s’avaluaran suports amb una capa superficial o intermèdia de polièsters biodegradables (i.e. àcid polilàctic) com a substitució dels actuals films de polietilè. A banda de la viabilitat tècnica dels materials, es realitzarà un estudi econòmic dels mateixos i se n’estudiarà la seva viabilitat comercial.

La segona fase del projecte consistirà en la determinació de l’aptitud al contacte alimentari dels materials desenvolupats, així com proves de conservació dels aliments en entorns reals (des de la fabricació del mateix fins al final de la seva vida útil). Els materials i productes del projecte hauran de satisfer els requeriments del Reglament EC 1935/2004, així com la recomanació BfR XXXVI. En una tercera fase, paral·lela a la segona, es concebrà el disseny del producte, de manera que permeti contenir adequadament els productes alimentaris, alhora que exhibeixi una geometria amb integritat estructural durant els diferents processos d’embalatge, distribució i consum.

Finalment, s’avaluarà l’aptitud dels productes desenvolupats a ser reciclats en circuits de reciclatge de paper, així com la seva capacitat de degradació i compostatge si la gestió del residu no fos l’adequada.

És d’esperar que el desenvolupament d’aquest projecte, així com la consecució dels seus objectius, a banda de situar Noel Alimentaria com a referent en la utilització de materials sostenibles, desperti una major conscienciació social i ambiental respecte l’embalatge alimentari, promovent així a fabricants d’embalatge i utilitzadors finals a iniciar el camí de la transició cap a una bioeconomia circular.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat