Descripció del projecte

L’objecte del projecte de recerca el constitueix l’estudi de l’Anàlisi del règim jurídic i institucional de la Mancomunitat per a la Gestió de Residus Urbans com embrió d’un ens supramunicipal metropolità de gestió de serveis mediambientals del Camp de Tarragona.

La Mancomunitat per a la gestió integral de residus urbans (en endavant, Mancomunitat), constituïda l’any 1991, presta el servei de gestió del residus municipals dels municipis de Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Vila-Seca, Valls, Constantí i La Canonja.

SIRUSA (Servei d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona, S.A.) és l’empresa operativa de les instal·lacions de la planta de valorització energètica i està participada en el 95% per la Mancomunitat i en un 5% per l’empresa AVANÇA de la Generalitat de Catalunya.

Per situa l’objecte del projecte caldrà, inicialment, aprofundir en l’anàlisi de l’esquema jurídic que relaciona la Societat amb la planta incineradora que gestiona i amb la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona, ens que és titular tant de la planta com de la majoria del capital social de SIRUSA; essent-ne per a aquest fi rellevants i de necessari coneixement la descripció dels antecedents.

Una vegada concretada la descripció dels antecedents es podrà procedir a la concreció dels principals problemes o aspectes susceptibles d’optimització que presenta l’actual marc jurídic de relació de SIRUSA amb la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona (en endavant, “la Mancomunitat”), i, si s’escau, la proposta de possibles accions per adequar-los.

Prosseguint amb l’objecte d’estudi, amb posterioritat caldrà centrar-se en la Planta de Valorització energètica. Malgrat haver-se adaptat als canvis normatius, s’evidencia que, des de la seva creació, s’han succeït un seguit d’aspectes que cal tenir presents i abordar en el marc d’aquest projecte de recerca. Entre d’altres, cal destacar els següents:

– La composició dels residus ha canviat respecte al disseny original de la instal·lació. D’altra banda, a curt termini, els residus hauran d’arribar pretractats.
– La planta necessita renovar equips que estan fora de la seva vida útil i tenir en compte que, a més, tecnològicament hi ha solucions més eficients.
– A Catalunya hi ha un dèficit de valorització energètica de residus i la planta hauria de poder tractar les més de 168.000 tones de l’Autorització Ambiental Integrada.
– Cal definir i integrar aquesta instal·lació en el seu àmbit territorial (l’àmbit territorial 3 del Pla Territorial Sectorial de Catalunya).
– Així mateix, cal donar compliment a canvis normatius a curt termini. Entre altres aspectes, caldrà incrementar l’eficiència energètica.

Davant d’això, tal i com es preveu al Pla Director per l’Adequació de la Planta de valorització energètica de residus municipals de Tarragona, com a eina de desenvolupament, en part, del Pla Estratègic de la Mancomunitat 2018-2024, es poden diferenciar els objectius de les actuacions entre econòmics, tècnics i ambientals. Pel que fa als objectius ambientals, cal destacar el territorial, que permetrà treballar els elements següents:

– L’adaptació de la Planta de valorització de residus al canvi normatiu, tant pel que fa al control ambiental com pel que fa a l’eficiència energètica; incorporació de les darreres millores tecnològiques i planta de pretractament.
– La definició del seu abast territorial per tal de poder planificar les necessitats i les característiques del servei.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat