Doctorats industrials: més de 400 excepcions que no confirmen la regla

NOTÍCIA ORIGINAL – http://www.plataformacti.cat  – 25/09/2018

Dr. Albert Sangrà. Director del programa de doctorats industrials.

“El sistema universitari i de recerca no col·labora amb les empreses i institucions (suficientment), tenen ritmes diferents i no comparteixen un llenguatge comú”. Encara ara aquesta percepció és àmpliament present i compartida per la nostra societat, però la realitat és que ambdós entorns, acadèmic i empresarial, col·laboren i comparteixen projectes a mig i llarg termini per tal que Catalunya esdevingui un referent en l’entorn europeu en termes de desenvolupament social i econòmic. I cada cop ho fan més.

Totes les universitats tenen múltiples contractes d’investigació amb empreses i entitats i totes participen en projectes de recerca col·laborativa a banda d’altres múltiples mecanismes de col·laboració.

Una de les fórmules que ha tingut una acollida molt positiva són els Doctorats Industrials. Una fórmula amb tradició a França (1981) i a Dinamarca (1988) i que també ha estat impulsada per la Unió Europea (2012) i per Espanya (2014). En el cas de Catalunya el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat (en endavant, DI) es va posar en marxa l’any 2012.

El Pla DI té com a element essencial el projecte de doctorat industrial, un projecte de recerca estratègic d’una empresa o institució que es desenvoluparà en col·laboració amb una universitat o centre de recerca català i que esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand o doctoranda iniciar la carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

Per tant, aquests projectes de recerca tenen com a objectiu donar resposta als reptes que el teixit productiu ha identificat com estratègics per als propers 3 anys i que requereixen del coneixement expert i especialitzat dels grups de recerca de les universitats i centres de recerca per poder-los afrontar amb garanties d’èxit.

Fins a l’actualitat (2017), s’han impulsat 437 projectes de doctorat industrial, dels quals 70 ja han finalitzat satisfactòriament amb la corresponent defensa de tesi. Hi han col·laborat les universitats catalanes i els centres de recerca, conjuntament amb 294 empreses i institucions de totes les dimensions i en tots els àmbits de coneixement. La inversió públic-privada en R+D associada a aquests projectes ascendeix a 60,6 milions d’euros, dues terceres parts dels quals provenen del sector privat.

Les empreses i institucions participants valoren molt positivament la iniciativa i consideren que és sòlida per a la creació de ponts estables de col·laboració i per a la generació i transferència de coneixement. En concret, han identificat que el Pla DI:

a) És una bona estratègia per a la captació i formació de talent amb metodologia científica i de recerca.

b) Permet accedir a les infraestructures i instal·lacions de recerca capdavanteres que disposen els grups de recerca

c) Incideix directament en l’activitat principal i està alineada amb els objectius estratègics de l’empresa o institució.

d) Possibilita el desenvolupament de nous projectes en col·laboració i de consolidar la relació amb l’entorn acadèmic.

Per a l’any 2018 ja hi ha oberta una nova convocatòria d’ajuts amb l’objectiu de finançar 75 projectes. Està previst que hi hagi 3 resolucions parcials i en el primer període s’han presentat un total de 39 sol·licituds, la  qual cosa reafirma la bona acollida de la iniciativa pels agents de l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya.