Avaluació del Pla

Per fer aquesta avaluació es va tenir assessorament extern i es va determinar la necessitat de vertebrar l’avaluació en les eines següents:

Eina 1

Enquestes de seguiment

Eina 2

qüestionaris al conjunt dels participants cinc anys després de l’inici del projecte

Eina 3

anàlisi amb altres programes d’ajuts predoctorals; taxa d’èxit i taxa d’abandonament (utilitzant la base de dades UNEIX)

Els qüestionaris es van dissenyar de manera que es poguessin contestar fàcilment en 5-10 minuts. També es disposa d’altres eines pendents d’implantar durant aquest any 2020 per fer un seguiment de l’impacte dels projectes a mesura que es van executant. L’objectiu principal és aconseguir informació específica sobre qüestions com les següents:

  • Carrera professional del doctorand/a: situació laboral, funcions, condicions laborals, competències transversals…
  • Impacte en la productivitat i l’augment d’inversió en R+D+I en les empreses.
  • Impacte en el grup de recerca.
  • Impacte en la transferència de coneixement entre grups de recerca i empreses i «efectes secundaris».