Descripció del projecte

L’activitat humana comporta una modificació profunda del medi, que modifica l’estructura i funcionalitat dels ecosistemes. Aquests es veuen alterats per múltiples factors a tots els nivells: des de l’escala local p.e. amb alteracions mecàniques dels hàbitat fins a la global amb processos com el canvi climàtic. Els ecosistemes i paisatges mediterranis, tal com els coneixem avui, són fruit d’aquestes modificacions seculars que l’home hi ha imposat d’acord amb les seves necessitats històriques. Actualment, degut al canvi climàtic induït per la pròpia activitat humana, s’afegeixen altres pressions sobre el medi que són susceptibles d’alterar la funcionalitat i fluxos d’energia dels hàbitats. És el cas de la implantació de les energies renovables, fruit de l’actual situació d’emergència climàtica i de la vulnerabilitat geopolítica que s’han posat de manifest recentment pel conflicte bèl·lic a Europa.
L’imperatiu desplegament de les energies renovables ha de dur-se a terme des del coneixement del seu efecte sobre la biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes, per evitar que la solució d’una crisi n’agreugi una altra: la crisi de pèrdua de biodiversitat. Aquesta darrera, reconeguda i estudiada a escala global, té també un abast planetari i uns efectes devastadors sobre els ecosistemes i sobre l’estructura productiva humana. En el recent informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya 2020 es posa de manifest que els ecosistemes i la biodiversitat del nostre territori estan patint una forta davallada, que com a societat no podem permetre’ns agreujar, menys encara amb el desplegament de solucions energètiques sostenibles.
Els parcs eòlics duen poden causar mortalitats elevades entre les poblacions d’aus i de ratpenats. Les primeres han estat més extensament estudades i s’han investigat i desenvolupat solucions tecnològiques per mitigar les mortalitats. Els ratpenats, en canvi, han estat objecte de molta menys recerca en aquest sentit, i resulta per tant imperatiu establir mecanismes que permetin avaluar l’impacte real de les infraestructures sobre les seves poblacions i fomentar el desenvolupament de sistemes i mecanismes que permetin reduïr la mortalitat en parcs eòlics fins a nivells que no comprometin la supervivència de les poblacions i la funcionalitat dels ecosistemes.

El present projecte de tesis inclou el desplegament dels següents apartats/capítols:
1) Avaluació de l’impacte acumulat sobre les poblacions de ratpenats del sistema de parcs eòlics existent a Catalunya.
Per tal de determinar la magnitud d’aquest efecte sobre les poblacions (cas d’haver-n’hi) es realitzaran mostrejos acústics de ratpenats en els mateixos ambients (matollars, boscos escleròfils i conreus anuals de secà) en ambients mediterranis tant propers a parcs eòlics en funcionament com en espais on no s’hi han implementat. Les dades obtingudes permetran determinar si existeix un efecte embornal envers les poblacions de ratpenats en funció de la proximitat als parcs eòlics i a l’històric de producció acumulada, extrem que avui per avui es desconeix no només a escala regional sinó a escala global.
2) Determinació dels llindars d’activitat com a eina de suport a l’avaluació d’impacte ambiental
El desplegament d’infraestructures com els parce eòlics en el medi natural requereix de les prescriptives avaluacions d’impacte ambiental, que són l’instrument de l’administració per a determinar i corregir els impactes abans de la implementació d’infraestructures. Un dels principals problemes amb què es troba avui en dia l’administració és la manca de referències clares en quant als nivells d’activitat i riquesa de ratpenats esperables en un punt determinat del medi natural. Sense aquests coneixement es fa molt difícil preveure els impactes que poden tenir les infraestructures planificades. Es mostrejaran sistemàticament els hàbitats majoritàriament afectats pel pla d’energia eòlica de Catalunya (pis mediterrani, per sota els 900m, en ambients en general poc humanitzats) per tal d’establir els llindars d’activitat esperable en cadascun d’ells. Al moment de redactar la present proposta de doctorat industrial no existeixen referències sobre llindars comparables a escala europea, malgrat la seva evident necessitat en la situació actual.
3) Revisió dels mecanismes de reducció de mortalitat: catàleg de mesures aplicables i contrastades
La implementació exitosa (amb impacte mínim sobre la fauna) del present desplegament d’energies renovables passa per disposar d’un coneixement exhaustiu de totes les eines disponibles per reduir l’impacte, i del seu encert i grau de funcionament. Sense una revisió exhaustiva de les recerques que s’han fet fins al moment l’administració no pot dirimir quines són les millors solucions a aplicar, i tampoc pot determinar-ne l’eficàcia. Es farà una revisió exhaustiva de totes les tecnologies disponibles al mercat, així com de les publicacions on s’avalui la seva eficàcia. Aquest review serà un punt de partida tant perquè l’administració pugui incidir en la implementació de les millors eines existents, com per afavorir nous desenvolupaments.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat