Descripció del projecte

L’objectiu del projecte de recerca consisteix en la recerca i desenvolupament de microcàpsules de fragàncies de CARINSA amb materials polimèrics biodegradables per a la seva aplicació en suavitzants tèxtils que eviti l’alliberament de microplàstics al medi ambient.

La microencapsulació de fragàncies es una tecnologia amb més de mig segle de recorregut i des de fa més de quinze anys s’aplica al sector de la detergència. La seva aplicació no està exempt de problemàtiques associades a la generació de microplàstics així com un marc regulatori cada vegada més restrictiu en l’ús de materials tòxics o no biodegradables. La ràpida adaptació als nous reptes plantejats pel sector de la detergència per a l’ús de microcàpsules permetrà implementar solucions amb un elevat grau de disrupció i acceptabilitat per als fabricants de producte així com pels usuaris finals. Per tal d’abordar aquests reptes es pretén realitzar una cerca de nous materials de paret de la microcàpsula així com nous mètodes d’encapsulació més respectuosos amb el medi ambient. Els materials que formin la paret de la microcàpsula han de ser biodegradables i biobasats (preferentment biodegradables). La selecció dels polímers encapsulants i la metodologia d’encapsulació ha de mostrar un equilibri entre la biodegradabilitat al final de l’ús complint la normativa vigent sense comprometre l’estabilitat del ingredient integrat en el producte final previ al seu us.

Els mètodes d’encapsulació clàssics han emprat la polimerització in-situ per a la generació de resines aminoplàstiques amb l’alliberament de productes tòxics com el formaldehid. Les línies de recerca més actuals es troben enfocades den la formació de resines lliures de formaldehid mitjançant la polimerització in situ, polimerització interfacial (poliurea, poliuretà, poliamida) coacervació i processos híbrids dels anteriors.

La selecció dels materials polimèrics es realitzarà entre materials polimèrics sintètics (PLA, PCL, PBS), derivats de fonts renovables (midó, cel·lulosa, quitosan) o mescles (midó-PLA, midó PCL) sempre que permetin assolir els objectius establerts. En tots els casos es valorarà la viabilitat econòmica de l’escalat i la disponibilitat comercial dels materials de partida.

Durant el procés de recerca associat a la selecció de les tecnologies d’encapsulació més adients per l’assoliment dels objectius, es valorarà la viabilitat d’escalat amb els equipaments industrials dels que disposa CARINSA, per tal de poder realitzar una ràpida implementació orientada a usuari final i a mercat.

Per tal de garantir la viabilitat del projecte, les microcàpsules preparades han de ser estables en una formulació de suavitzant tèxtil així com garantir la fixació de les microcàpsules al teixit durant el procés de rentat domèstic.