Descripció del projecte

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és un grup de malalties de base immune que afecten el tracte digestiu provocant processos inflamatoris crònics. La malaltia de Crohn (MC) i la colitis ulcerosa (CU) son els dos tipus més comuns de MII que evolucionen amb brots (fase activa) de gravetat i durada variable, alternats amb remissions (fase inactiva) també de durada variable. No obstant, ambdues malalties presenten certes diferències entre elles com per exemple la predisposició genètica i els factors de risc, i diferències a nivell endoscòpic i histològic. El seguiment constant de l’activitat inflamatòria d’aquests pacients és necessària per realitzar una adaptació correcta de la pauta terapèutica. Actualment, la monitorització de la malaltia es duu a terme amb proves endoscòpiques que són invasives, costoses i/o que impliquen efectes secundaris per la salut dels pacients. De tota manera, és important conèixer l’activitat endoscòpica ja que la seva presència s’ha relacionat amb un mal pronòstic, risc de recidiva clínica i una major necessitat d’hospitalització i cirurgia. A nivell general, és important destacar les necessitats actualment no cobertes en aquest tipus de diagnòstic i monitorització i a les que GoodGut pretén donar solució en el marc del present projecte. Els diagnòstics actuals no presenten una bona fiabilitat ni permet personalitzar el seguiment dels pacients.

El present projecte busca el desenvolupament i la validació d’un kit per a la monitortizació de l’activitat de la malaltia inflamatòria intestinal específic, sensible i no invasiu, basat en l’anàlisi de marcadors microbians fecals per qPCR . La consecució d’aquest objectiu permetrà a GoodGut disposar d’una tecnologia de diagnòstic in vitro per monitoritzar l’activitat de les MII més eficaç que les que existeixen actualment. Per fer-ho caldrà assolir els següents objectius parcials:

1. Optimització d’una signatura microbiana fecal en pacients amb MII (MC o CU) sense cirurgia intestinal que permeti monitorar l’activitat intestinal.

2. Definició d’una signatura microbiana fecal en pacients amb malaltia de Crohn amb cirurgia intestinal que permeti monitorar l’activitat intestinal.

3. Realització d’estudis de funcionament clínic per avaluar la capacitat diagnòstica de les signatures microbianes fecals definides en el marc dels 2 primers objectius, tant en pacients amb

4. Disseny, desenvolupament i optimització d’un protocol analític que permeti analitzar els marcadors microbians fecals inclosos en les signatures definides específiques per la monitorització de l’activitat en pacients amb MII.

5. Disseny i desenvolupament del kit “ready to use”. Aquest inclourà tots els reactius necessaris perquè qualsevol laboratori extern pugui realitzar l’anàlisi de les signatures microbianes fecals definides.

6. Redacció i publicació dels resultats obtinguts en les diferents fases del projecte, a més de realitzar activitats divulgatives tant en congressos a nivell nacional com internacional de l’àmbit de la gastroenterologia i la microbiologia, com en revistes científiques d’alt impacte.

Des d’un punt de vista cientifico-tècnic, l’activitat a desenvolupar aportarà un alt valor permetent un seguiment ràpid i precís de la malaltia. La nova prova no invasiva per desenvolupar té el potencial d’obtenir una major especificitat per la monitorització de les MII que la de les proves que s’estan utilitzant actualment. Si s’aconsegueix obtenir una elevada correlació amb les lesions de la mucosa colònica, s’evitaria la necessitat de realitzar als pacients una examinació endoscòpica per estimar l’activitat de la malaltia. Això suposaria una millor assignació dels recursos disponibles i una menor càrrega econòmica associada a les MII, així com una millora en la qualitat de vida d’aquests pacients.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.recerca@gencat.cat