News

Aigües de Barcelona inverteix en projectes d’R+D+i que tindran un impacte més enllà del seu compte de resultats

Document ORIGINAL - http://www.aiguesdebarcelona.cat/ - 07/11/2017

Memòria d'Innovació, Informe 2016 (Extracte de la pàgina 19)

JORDI ALBA Cap de projectes del Pla de Doctorats Industrials (Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya)

“El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Cata- lunya és una iniciativa per potenciar la transferència de co- neixement entre els entorns empresarials i acadèmics i per crear ponts estables de col·laboració entre ambdós entorns, afavorint que aquest ecosistema col·laboratiu reverteixi en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. En aquest sentit, per aconseguir aquest pas és necessària la con ança del teixit empresarial i productiu del nostre territori, i valorem molt positivament la con ança dipositada per Aigües de Barcelona, des de la primera edició, en aquesta iniciativa. Aigües de Barcelona no només inverteix en el capital humà de les nostres universitats, creant llocs de treballs atractius i que ofereixen un repte formatiu i profes- sional substancial, sinó que també inverteix en projectes d’R+D+I que tindran un impacte més enllà del seu compte de resultats, un impacte en la qualitat i en la sostenibilitat de la seva cartera de serveis i infraestructures.” 

Aigües de Barcelona, que durant 2016 ha comptat amb quatre doctorats industrials que han fet les seves tesis doctorals dins la Companyia, i tutoritzats per professio- nals de màxim nivell, aposta clarament per aquesta col·la- boració publico-privada, que permet posar en valor el talent acadèmic i investigador, amb altres competències tècniques i habilitats de gestió. 
 

  • ARNAU TRIADÚ (Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d’alta concentració en canonades a pressió). 
  • MARC VERA (Mètodes d’avaluació de l’embrutiment i la integritat en membranes emprades per al tractament d’aigües (ExIMA). 
  • ADRIÀ RUBIROLA (Compostos orgànics regulats en la Directiva Marc de l’Ai- gua: presència en aigües residuals, super cials i potables). 
  • DIEGO GARCÍA (Contribution to Big Data Analytics in Water Network). 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X