Agenda

Start: 12:00:00
End: 14:00:00

Defensi Tesi DI: Armand Rius, Rüker Lypsa-SEAT-UPC

RIUS RUEDA, ARMAND: A novel optimization methodology of modular wiring harnesses in modern vehicles: Weight reduction and safe operation

Autor: RIUS RUEDA, ARMAND
Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
Departament: Departament d'Enginyeria Elèctrica (EE)
Data de dipòsit: 03/04/2017
Data de lectura: 02/06/2017
Hora de lectura: 12:00
Lloc de lectura: UPC - Campus Terrassa - Edifici TR1 - ESEIAAT - Sala de Conferències
Director de tesi: GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Tribunal:
     PRESIDENT: MAZA ORTEGA, JOSÉ MARÍA
     SECRETARI: ORTEGA REDONDO, JUAN ANTONIO
     VOCAL: KOSMANIS, THEODOROS
Resum de tesi: El pes dels components elèctrics i electrónics deis automóbils ha crescut ininterrompudament al llarg de les darreres decades, i conseqüentment ho han fet també els seus feixos de cables. Aquest fet ha despertat entre els fabricants de turismes un elevat interés en la minimització del pes i dels costos del cablejat del vehicle. Per aquest motiu, aquesta tesi desenvolupa métodes per reduir la quantitat de coure destinat a la conducció de corrent, és a dir, les seccions de tots els fils eléctrics dins el cotxe, sense posar en risc la seguretat. Per una banda, els feixos han de resistir els corrents d'operació continuada. Per a aquest propósit, cal coneixer el flux de corrents característic de la xarxa de bord del vehicle. No obstant, la immensa quantitat de combinacions de diferents equipaments del vehicle produeix proporcionalment una enorme varietat de feixos personalitzats per als clients, fet que fa inviable simular totes aquestes combinacions . El primer dels métodes d'optimització que es proposen en aquesta tesi estudia segments dels feixos de cables per separat un a un. Alguns d'ells poden tenir diferents composicions de fils en funció de la configuració aplicada pel client. Com que el temps de calcul és un factor limitant, es proposa predir el comportament termic dels segments per mitja de superficies resposta, que s'obtenen a través del metode deis mínims quadrats i un conjunt de resultats de simulació de feixos pel metode dels elements finits. Per altra banda, les correctes seccions dels fils han de ser tals que els curtcircuits i les sobrecarregues no puguin malmetre'ls, gracies a la correcta coordinació amb els fusibles destinats a protegir-los. Ates que molts fils estan connectats amb altres fils per mitja d'unions soldades i que molts curtcircuits són provocats directament en bornes de les carregues electriques, els curtcircuits poden fluir a través de fils diferenciats connectats en serie. Als feixos modulars, cadascun deis fils té diferents longituds i ratis d'instal-lació. És per aquest darrer motiu que llur secció afecta de diferent manera al cost total del conjunt deis feixos de cables deis cotxes venuts . De la mateixa manera, les seves longituds diferents fan que les variacions en les seccions alterin els curtcircuits resultants amb diferent sensibilitat. És per aixó que es fa servir optimització no lineal per trabar les seccions separades de cadascun dels fils connectats en serie a través dels quals poden passar curtcircuits. Per a aquesta fi es fan simulacions en volums finits i models energetics dels fusibles integrades dins de l'optimització no lineal. Finalment, aquestes dues vies de dimensionament es combinen dins una analisi íntegra de la xarxa de bord per dimensionar de forma óptima cadascun dels fils del vehicle, tenint en compte les interconnexions entre feixos i totes les combinacions d'equipament. 

Cookies policy

We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you consent to cookies being used. Please read our Cookies policy.

X