Projectes de doctorat industrial amb ajut específic

La modalitat de projectes de doctorat industrial amb ajut específic està prevista en els casos que:

a) l’empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand i acordi amb la universitat, el centre de recerca i/o la fundació hospitalària compensar els costos laborals per la seva contractació, o

b) la dedicació del doctorand al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en conseqüència, la durada del conveni de col·laboració i del projecte de doctorat industrial sigui superior a 3 anys, o

c) una fundació o associació sense ànim de lucre, un consorci amb participació pública majoritària o un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la seva contractació, o

d) altres casos no previstos en els apartats anteriors d'especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats per la comissió de selecció.

En aquests casos, la Generalitat de Catalunya finançarà la borsa de mobilitat (per un màxim de 3 anualitats) i les 30 hores de formació transversals, sempre que la retribució bruta mínima, de mitjana anual, sigui de 18.000 euros durant el període de desenvolupament del projecte. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de l'empresa.

 

Per a aquests projectes amb ajut específic, les condicions econòmiques són les següents:

a) Ens contractant: L’ens contractant assumeix una retribució mínima, de mitjana i per al conjunt del període de desenvolupament del projecte, de 18.000 euros anuals, i el cost patronal corresponent.

CONCEPTES

IMPORT

ANUAL (€)

Retribució bruta mínima

18.000

Cost patronal (aprox.)

5.940

FINANÇAMENT ENS CONTRACTANT (mínim)

23.940

b) Generalitat de Catalunya: La Generalitat de Catalunya aportarà el finançament següent:

CONCEPTES

IMPORT

PROJECTE(€)

IMPORT

ANUAL (€)

Subvenció de la matrícula del programa de doctorat

1.872

624

Borsa de mobilitat

6.600

2.200

FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

8.472

2.824

 

 

 

Política de cookies

Utilitzem galetes (cookies) per donar-te la millor experiència possible en la nostra pàgina web. En continuar utilitzant aquest lloc web, dónes el consentiment perquè s’utilitzin cookies. Siusplau llegeix la nostra Política de cookies.

X