Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya

Les característiques que han de complir els projectes per accedir a la modalitat de cofinançament són les següents:

 • La durada del conveni de col·laboració ha de ser de 3 anys.
 • L’empresa contractarà el doctorand, assumint una retribució bruta mínima, de mitjana anual, de 22.000 euros, i les quotes patronals corresponents. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de l'empresa.
 • El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.
 • El doctorand ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.
 • L’objectiu és que la tesi es desenvolupi en un termini de 3 anys. En cap cas el finançament de la Generalitat serà per un període superior als 3 anys.
 • La Generalitat de Catalunya finançarà:
  • Els preus públics i taxes de la matrícula del doctorand al programa de doctorat.
  • La tutoria de l’empresa.
  • La borsa de mobilitat del doctorand.
  • Les 30 hores de formació transversals.
  • Finançament al grup de recerca per al desenvolupament del projecte.
  • Els costos indirectes (overheads) produïts a la universitat.


Per a aquests projectes cofinançats iniciats en la campanya 2015 i corresponents al període 2015-2017, les condicions econòmiques són les següents:
 
a) Empresa: L’empresa assumeix una retribució mínima, de mitjana i per al conjunt dels 3 anys, de 22.000 euros anuals, i el cost patronal corresponent. La Generalitat de Catalunya aporta un ajut per compensar a l’empresa els costos derivats de la dedicació del responsable a la tutoria del doctorand en el projecte i/o altres despeses vinculades al desenvolupament del projecte de recerca.

CONCEPTES

IMPORT

PROJECTE(€)

IMPORT

ANUAL (€)

Retribució bruta mínima

66.000

22.000

Cost patronal (aprox.)

21.780

7.260

Tutoria de l’empresa (aportació de la Generalitat de Catalunya)

-21.600

-7.200

FINANÇAMENT DE L’EMPRESA  (mínim)

66.180

22.060

b) Generalitat de Catalunya: La Generalitat de Catalunya aportarà el següent finançament a l’empresa, al doctorand i a la universitat:

CONCEPTES

IMPORT

PROJECTE(€)

IMPORT

ANUAL (€)

Tutoria de l’empresa

21.600

7.200

Borsa de mobilitat

6.600

2.200

Subvenció matrícula de doctorat

1.872

624

Finançament al grup per al desenvolupament del projecte

21.600

7.200

Overhead projecte (18%)

3.888

1.296

FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

55.560 

18.520

Cal tenir present que l’esquema de finançament cobreix exclusivament els costos de formació. Qualsevol altra despesa derivada de l’execució del projecte, per exemple material fungible, equipaments, etc., haurà de ser finançada addicionalment i recollida en el conveni corresponent universitat-empresa.


 

Incentius fiscals i laborals en les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació

Les despeses finançades per l’empresa poden ser objecte d’incentius fiscals i/o laborals d’acord amb la normativa vigent.

 

Documents i enllaços

Els documents relatius als incentius fiscals i laborals a les activitats de R+D+I tenen caràcter orientatiu. Per a més informació, podeu consultar les pàgines web del Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)

Política de cookies

Utilitzem galetes (cookies) per donar-te la millor experiència possible en la nostra pàgina web. En continuar utilitzant aquest lloc web, dónes el consentiment perquè s’utilitzin cookies. Siusplau llegeix la nostra Política de cookies.

X