Passos a seguir

            1- Formulari      2- Conveni de col·laboració      3- Oficina Virtual de Tràmits

 

El procediment per participar al Pla de doctorats industrials és senzill i àgil, sense una càrrega excessiva de documentació a presentar. Els passos que han de seguir les empreses i les persones candidates són els que s’indiquen a continuació

 

FORMULARI

Cal que emplenin el formulari, disponible al web del Pla, la universitat, el centre de recerca i/o fundació hospitalària, si escau, i l’empresa.

S’ha d’enviar una còpia electrònica del formulari emplenat a l’adreça doctorats.industrials.sur@gencat.cat i un original en paper i signat per totes les parts a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona (ref.: Projecte doctorat industrial).

 

PUBLICITAT DEL PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL

La Generalitat de Catalunya publicarà al web el projecte de doctorat industrial perquè les persones potencials candidates interessades puguin presentar-hi candidatura emplenant l’apartat del formulari corresponent.

Les parts signants del conveni de col·laboració hauran de valorar tots els candidats que s’hagin presentat fins a la data de comunicació de finalització del període d’exposició pública al web del Pla, la finalització del qual s’ha de comunicar per escrit a l’adreça doctorats.industrials.sur@gencat.cat. No obstant això, el projecte de doctorat industrial haurà d’estar publicat al web durant un període mínim de 5 dies hàbils.

Durant el període d’exposició pública, i amb periodicitat setmanal, la Generalitat de Catalunya enviarà al/a la director/a de tesi i a la persona responsable de l’empresa del projecte la relació de candidatures presentades perquè n’efectuïn una valoració. Un cop rebuda la comunicació del tancament de recepció de candidatures, la Generalitat de Catalunya facilitarà a la universitat i a l’empresa la relació definitiva de persones candidates que hagin presentat una candidatura al projecte de doctorat industrial corresponent.

La comissió formada per les parts signants del conveni de col·laboració seleccionarà la persona candidata que compleixi els requisits següents:

a) Compliment dels requisits específics del projecte de doctorat industrial establerts al formulari corresponent.

b) Ser admès al programa de doctorat corresponent de la universitat, d’acord amb la normativa legal vigent.

c) Tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.

Per dur a terme la selecció, es podran fer servir les tècniques que la comissió consideri més adients per a aquesta finalitat (valoració curricular, proves, entrevistes, etc.).

En cas que la comissió determini que cap candidat no compleix els requisits enumerats prèviament, podrà sol·licitar que es torni a publicar al web el projecte de doctorat industrial.

Conclosa la selecció, la comissió haurà d’elaborar una acta de selecció, d’acord amb el model normalitzat que es facilitarà, amb el contingut següent:

a. Criteris de selecció i pes assignat a cada un.

b. Nom, NIF, càrrec i signatura dels membres de la comissió de selecció.

c. Llista prioritzada de les persones candidates, que indiqui la personacandidata seleccionada i la puntuació individual de totes les persones candidates en funció dels criteris definits prèviament.

d. Certificació que la persona candidata seleccionada compleix el requisit de la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

 

SOL·LICITUD DE L'AJUT

Durant el període establert en la convocatòria de doctorats industrials (DI) de l’AGAUR, i d’acord amb el procediment que s’estableixi en les bases corresponents, la universitat, el centre de recerca, fundació hospitalària o l’empresa podran presentar la sol·licitud, mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), per a la qual es requerirà la documentació següent:

1. Formulari normalitzat, amb les dades bàsiques del projecte, l’empresa, la universitat, el programa de doctorat, el grup de recerca i el doctorand o la doctoranda.

2. Còpia escanejada del conveni de col·laboració.

3. Còpia escanejada de l’acta de selecció.

4. Còpia escanejada dels certificats acadèmics del doctorand o de la doctoranda dels estudis superiors que donen accés al doctorat.

5. Còpia escanejada del document d’admissió al programa de doctorat corresponent.

Política de cookies

Utilitzem galetes (cookies) per donar-te la millor experiència possible en la nostra pàgina web. En continuar utilitzant aquest lloc web, dónes el consentiment perquè s’utilitzin cookies. Siusplau llegeix la nostra Política de cookies.

X